โรงเรียน กัลยาณีวิทยา
โรงเรียน การกุศลวัดหนองแวง
โรงเรียน การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น
โรงเรียน การศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล
โรงเรียน ขอนแก่นคริสเตียน
โรงเรียน ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ
โรงเรียน ขอนแก่นบริหารธุรกิจ
โรงเรียน ขอนแก่นวิเทศศึกษา
โรงเรียน ญาณไพศาลวิทยา
โรงเรียน เทคโนโลยีขอนแก่น
โรงเรียน เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ
โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียน ธุรกิจอาชีวะ
โรงเรียน พงษ์ภิญโญเทคโนโลยี
โรงเรียน พณิชยการขอนแก่น
โรงเรียน พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น
โรงเรียน พัฒนาเด็ก
โรงเรียน พิมพ์ใจวิทย์
โรงเรียน ไพบูลย์วิทยา
โรงเรียน มณีอนุสรณ์ศึกษา
โรงเรียน มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
โรงเรียน มหาไถ่ศึกษาชาย
โรงเรียน มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
โรงเรียน วรรณรัตน์ศึกษา
โรงเรียน สุรัสวดี
โรงเรียน อนุบาลกุลศิริ
โรงเรียน อนุบาลเกียรติญา
โรงเรียน อนุบาลแก้วกรุณา
โรงเรียน อนุบาลค่ายศรีพัชรินทร
โรงเรียน อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น
โรงเรียน อนุบาลณัฐสุดา
โรงเรียน อนุบาลดวงดาว
โรงเรียน อนุบาลตั้งใจ
โรงเรียน อนุบาลธิดาเมตตาธรรม
โรงเรียน อนุบาลบุญพร้อง
โรงเรียน อนุบาลบุตรธิดา
โรงเรียน อนุบาลเบญจพร
โรงเรียน อนุบาลปิ่นทิพย์
โรงเรียน อนุบาลปิยวดี
โรงเรียน อนุบาลพรทิพย์
โรงเรียน อนุบาลพิมานเด็ก
โรงเรียน อนุบาลเพชรรัตน์
โรงเรียน อนุบาลเพียงนภา
โรงเรียน อนุบาลภัทรพร
โรงเรียน อนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียน อนุบาลรัตนมาลี
โรงเรียน อนุบาลราตรี
โรงเรียน อนุบาลราษฎร์อุทิศศึกษา
โรงเรียน อนุบาลเรือนแก้ว
โรงเรียน อนุบาลลดาวัลย์
โรงเรียน อนุบาลวรานุช
โรงเรียน อนุบาลสนทอง
โรงเรียน อนุบาลสมฤทัย
โรงเรียน อนุบาลสมสวัสดิ์
โรงเรียน อนุบาลสวนสน
โรงเรียน อนุบาลสวัสดี
โรงเรียน อนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ
โรงเรียน อนุบาลสามพี่น้อง
โรงเรียน อนุบาลอุปบุตร
โรงเรียน ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย