โรงงาน หจก. โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
โรงงาน หจก. พยงค์พืชผล
โรงงาน บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด
โรงงาน บริษัท สยามนิสสันอำนาจเจริญ จำกัด
โรงงาน บริษัท มิตซูอำนาจเจริญ จำกัด
โรงงาน คุณ ประถม กมลรัตน์
โรงงาน คุณ สมหมาย โสภาพงษ์
โรงงาน คุณ เถวียน อภัย
โรงงาน คุณ ทวี พลธานี
โรงงาน คุณ ทิพากร มัทวาธิ
โรงงาน คุณ ประชัน บำรุงแจ่ม
โรงงาน คุณ วรนิยม วงศ์สุวรรณ์
โรงงาน คุณ บุบผา พันธะนาม
โรงงาน คุณ ชวลิต ระติเดช
โรงงาน หจก. เกียรติอำนาจเจริญ
โรงงาน คุณ ไมตรี เชื้อวณิชย์
โรงงาน คุณ ธนศักดิ์ กอบุญช่วย
โรงงาน คุณ เทอดศักดิ์ จันทรุกขา
โรงงาน คุณ ปรีชา ธนันย์มั่นคง
โรงงาน คุณ รัชฏาค์ วาจิตร
โรงงาน คุณ วิชัย เทียนทอง
โรงงาน คุณ วิรินดา เจริญรัตน์
โรงงาน คุณ สมบุญ บุดดาวงศ์
โรงงาน คุณ สุจิตรา นิยมพานิชพัฒนา
โรงงาน คุณ สุชาติ สูงเรือง
โรงงาน คุณ สุนันท์ วิวัฒน์โรจนกุล
โรงงาน คุณ สุรพันธ์ ตั้งสกุล
โรงงาน คุณ จำนงค์ พรมดวง
โรงงาน คุณ วิวัฒนาการ พุดตาลดง
โรงงาน บริษัท เต็มเจริญชัย จำกัด
โรงงาน หจก. พงษ์พัฒนาการเกษตร
โรงงาน บริษัท เอกอุดมธัญญกิจ จำกัด
โรงงาน หจก. พงษ์วัฒน์การเกษตร
โรงงาน หจก. อุบลถาวรค้าพืช
โรงงาน หจก. ทวีธัญญา
โรงงาน หจก. โชคทวี 2 ค้าข้าว
โรงงาน หจก. รุ่งทรัพย์เจริญผล
โรงงาน คุณ พัชนีย์ ร่วมสุข
โรงงาน หจก. โรงสีโชคประเสริฐอำนาจเจริญ
โรงงาน บริษัท ข้าวเสนางค์ จำกัด
โรงงาน คุณ อิทธิพล ระติเดช
โรงงาน คุณ ปกาสิต ศรีวรารักษ์
โรงงาน บริษัท พริทที้ ดีไซน์ จำกัด
โรงงาน คุณ จุฬชาติ สุขสวัสดิ์
โรงงาน คุณ วิสาร วงค์มะลิ
โรงงาน คุณ เทวี บุญเรือง
โรงงาน คุณ วราภรณ์ สุทธิเดช