โรงงาน บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
โรงงาน บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด
โรงงาน บริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด
โรงงาน คุณ อาภรณ์ ลิ้มธีระกุล
โรงงาน บริษัท วาย เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
โรงงาน บริษัท เกษตรสินโกลเด้นไรซ์ จำกัด
โรงงาน บริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด
โรงงาน บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จำกัด
โรงงาน บริษัท แม็กซิม่า อิเลคทรอนิคส์ จำกัด
โรงงาน คุณ ณัฐพล อนันตาริยานุกูล
โรงงาน คุณ ทรงศักดิ์ ทองไทย
โรงงาน บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จำกัด
โรงงาน บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด
โรงงาน คุณ มาณี ตัณศรีประเสริฐ
โรงงาน คุณ พิสิฐ มโนพัศธนาภา
โรงงาน บริษัท คาสเดย์ (ขอนแก่น) คอร์โปเรชั่น จำกัด
โรงงาน คุณ ลดาวัลย์ ฉัตรานุฉัตร
โรงงาน หจก. เอ.แอล.เอส
โรงงาน บริษัท ตันติวอเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
โรงงาน คุณ พันวรรษา ถิรธนากร
โรงงาน บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
โรงงาน คุณ ยงเกียรติ เหล่าวิโรจนกุล
โรงงาน บริษัท เจริญศรีมอเตอร์ จำกัด
โรงงาน คุณ ชาญณรงค์ ปุริสตระกูล
โรงงาน หจก. สหชัยอลูมินั่มอัลลอย
โรงงาน หจก. อุตสาหกรรมกรวดทรายน้ำพอง
โรงงาน คุณ กิตติศักดิ์ คงธนเตชะโสภณ
โรงงาน คุณ ขจรชิต กันต์พิทยา
โรงงาน คุณ เฉลิมชัย ทนงศักดิ์
โรงงาน คุณ ธวัชชัย ทิพย์มโนวร
โรงงาน คุณ ธีรนันท์ บูรณไมตรี
โรงงาน คุณ บุญทอง เจนเวชประเสริฐ
โรงงาน คุณ บุญลือ ไพบูลย์พรพงศ์
โรงงาน คุณ ประสิทธิ์ ทองแท่งไทย
โรงงาน คุณ ยุทธพล ทวะชาลี
โรงงาน คุณ ศุภโชค เพ็ชร์ธงไชย
โรงงาน คุณ สมใจ ลุนพุฒ
โรงงาน คุณ สัญญา วัฒนะ
โรงงาน คุณ สัมพันธ์ นาวิบูลวงศ์
โรงงาน คุณ วิฑูรย์ กมลนฤเมธ
โรงงาน บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ จำกัด
โรงงาน หจก. โรงงานทออวนเดชาพานิช
โรงงาน บริษัท นำวิวัฒน์ขอนแก่น (2526) จำกัด
โรงงาน บริษัท ซีนเมล็ดพันธุ์ จำกัด
โรงงาน บริษัท โกลเด้น สโตน อินดัสเตรียล จำกัด
โรงงาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์ปอชุมแพ จำกัด
โรงงาน หจก. ผาน้ำเที่ยง
โรงงาน บริษัท หมื่นเจริญ เคมีภัณฑ์ จำกัด
โรงงาน หจก. โรงสีไฟมีชัย
โรงงาน หจก. ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์