โรงงาน บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัด
โรงงาน บริษัท อาร์ พี เจ คอนกรีต จำกัด
โรงงาน หจก. โรงสีสว่างถาวร
โรงงาน บริษัท โรงสีสนั่นเมือง จำกัด
โรงงาน บริษัท กำแพงเพชรอบพืชและไซโล จำกัด
โรงงาน หจก. โรงสีไฟเกียรติบุญครอง
โรงงาน บริษัท เจริญพรพืชผล จำกัด
โรงงาน หจก. นิธินันท์ศุภกิจ
โรงงาน บริษัท นิธิ ธัญญะกิจ จำกัด
โรงงาน คุณ พรเทพ พุ่มพวง
โรงงาน บริษัท เลิศกสิกรณ์กรุ๊ป จำกัด
โรงงาน บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร ผู้จำหน่ายโตโยต้า(1988) จำกัด
โรงงาน หจก. พรานกระต่ายหินอ่อน
โรงงาน บริษัท ริเวอร์ฟู้ด จำกัด
โรงงาน คุณ ภาคภูมิ เกียรติโชคชัยกุล
โรงงาน หจก. ธนวัฒน์พืชผล
โรงงาน หจก. ท่าทรายขาณุวรลักษบุรี
โรงงาน คุณ ประสิทธิ์ ทิศาปาโมกข์
โรงงาน หจก. เกียรติสงวน
โรงงาน หจก. โรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง
โรงงาน บริษัท ซี พี เอส พรานกระต่าย จำกัด