รหัสโรงเรียน : 96100031
ชื่อโรงเรียน : อัครศาสน์วิทยา
ที่อยู่ : 49 หมู่ที่ 3
ถนน : รามโกมุท
ตำบล :ยี่งอ
อำเภอ : ยี่งอ
จังหวัด : นราธิวาส
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP