รหัสโรงเรียน : 96100005
ชื่อโรงเรียน : อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ที่อยู่ : -
ถนน : ตรีรัตน์
ตำบล :บางนาค
อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP