รหัสโรงเรียน : 95100040
ชื่อโรงเรียน : ดารุลฮูดาห์วิทยา
ที่อยู่ : 32 ม.1
ถนน : ไม้แก่น-วังพญา
ตำบล :วังพญา
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP