รหัสโรงเรียน : 94100067
ชื่อโรงเรียน : ปอซันพัฒนา
ที่อยู่ : 48
ถนน : สิโรรส
ตำบล :ปิตูมุดี
อำเภอ : ยะรัง
จังหวัด : ปัตตานี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP