รหัสโรงเรียน : 94100063
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลแสงสันติปอซัน
ที่อยู่ : 44/1
ถนน : สิโรรส
ตำบล :ปิตูมุดี
อำเภอ : ยะรัง
จังหวัด : ปัตตานี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP