รหัสโรงเรียน : 91100015
ชื่อโรงเรียน : ดารุลอูลูม
ที่อยู่ : 65
ถนน : ยนตรการกำธร
ตำบล :ย่านซื่อ
อำเภอ : ควนโดน
จังหวัด : สตูล
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสตูล เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP