รหัสโรงเรียน : 90100004
ชื่อโรงเรียน : วชิรานุกูล
ที่อยู่ : 2
ถนน : ทะเลหลวง
ตำบล :บ่อยาง
อำเภอ : เมืองสงขลา
จังหวัด : สงขลา
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP