รหัสโรงเรียน : 84100028
ชื่อโรงเรียน : สมุยบริหารธุรกิจ
ที่อยู่ : 108 ม.2
ถนน : ทวีราษฎร์ภักดี
ตำบล :หน้าเมือง
อำเภอ : เกาะสมุย
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP