รหัสโรงเรียน : 81100023
ชื่อโรงเรียน : มุสลิมวังทองวิทยา
ที่อยู่ : 70 ม.4
ถนน : -
ตำบล :คลองเขม้า
อำเภอ : เหนือคลอง
จังหวัด : กระบี่
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษากระบี่เรียนเขียนโปรแกรม PHP