รหัสโรงเรียน : 76100017
ชื่อโรงเรียน : แก่นจันทร์วิทยา
ที่อยู่ : 2
ถนน : ราษฎร์พลี2
ตำบล :ชะอำ
อำเภอ : ชะอำ
จังหวัด : เพชรบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP