รหัสโรงเรียน : 76100016
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลวุฒิสารศึกษา
ที่อยู่ : 30
ถนน : นราธิป
ตำบล :ชะอำ
อำเภอ : ชะอำ
จังหวัด : เพชรบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP