รหัสโรงเรียน : 74100044
ชื่อโรงเรียน : สามชัยวิเทศศึกษา
ที่อยู่ : 24/141 ม.3
ถนน : -
ตำบล :บางหญ้าแพรก
อำเภอ : เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP