รหัสโรงเรียน : 64100010
ชื่อโรงเรียน : พุ่ยฮัว
ที่อยู่ : 151
ถนน : สิงหเนติ
ตำบล :คลองตาล
อำเภอ : ศรีสำโรง
จังหวัด : สุโขทัย
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP