รหัสโรงเรียน : 63100009
ชื่อโรงเรียน : เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
ที่อยู่ : 271ม.4
ถนน : แม่ระมาด-ท่าสองยาง
ตำบล :แม่ระมาด
อำเภอ : แม่ระมาด
จังหวัด : ตาก
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP