รหัสโรงเรียน : 60100056
ชื่อโรงเรียน : บริหารธุรกิจนครสวรรค์
ที่อยู่ : 932
ถนน : ปานพลอย
ตำบล :นครสวรรค์ออก
อำเภอ : เมืองนครสวรรค์
จังหวัด : นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP