รหัสโรงเรียน : 58100002
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลบรรณวิทย์
ที่อยู่ : 3/8
ถนน : ขุนลุมประพาส
ตำบล :จองคำ
อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP