รหัสโรงเรียน : 47100046
ชื่อโรงเรียน : การกุศลวัดบูรพา
ที่อยู่ : 153 ม.9
ถนน : บ้านโพนงาม
ตำบล :แวง
อำเภอ : สว่างแดนดิน
จังหวัด : สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP