รหัสโรงเรียน : 46100062
ชื่อโรงเรียน : เพชรผ่องพันธุ์วิทยา
ที่อยู่ : 173 ม.7
ถนน : กมลาไสย-มหาสารคาม
ตำบล :ฆ้องชัยพัฒนา
อำเภอ : กิ่งอำเภอฆ้องชั
จังหวัด : กาฬสินธุ์
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP