รหัสโรงเรียน : 44100008
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลสายรุ้ง
ที่อยู่ : 28/1
ถนน : ศรีโกสุม
ตำบล :หัวขวาง
อำเภอ : โกสุมพิสัย
จังหวัด : มหาสารคาม
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP