รหัสโรงเรียน : 20100114
ชื่อโรงเรียน : เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
ที่อยู่ : 231 ม.2
ถนน : สุขประยูร
ตำบล :หนองตำลึง
อำเภอ : พานทอง
จังหวัด : ชลบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP