รหัสโรงเรียน : 13100135
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลทินนโชติ
ที่อยู่ : 9/99 หมู่ 1
ถนน : -
ตำบล :บ้านกลาง
อำเภอ : เมืองปทูมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP