รหัสโรงเรียน : 13100068
ชื่อโรงเรียน : เทคโนโลยีแหลมทอง
ที่อยู่ : 16
ถนน : คลองวัดโส
ตำบล :บางปรอก
อำเภอ : เมืองปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP