:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
เกร็ดบริหาร
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
  [8899]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
องค์กรในภาคราชการ มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ เรื่อง เช่น การปฏิรูประบบราชการ การกระจายอำนาจการบริหารราชการส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น    สำนักงาน ก.พ. โดยสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล   จึงได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือสำหรับ   " การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล "   หรือที่เรียกว่า  " HR Scorecard " มาใช้        โดยศึกษาจากแนวทางของต่างประเทศแล้วนำมาออกแบบให้เหมาะสมกับระบบ ราชการไทย และได้กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ ดังนี้

                1. เพื่อพัฒนาและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่าและความพร้อมในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับส่วนราชการและ จังหวัด อันจะเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการ พัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการและจังหวัดสามารถบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูง สุด เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
                2.    เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการและ จังหวัด อันจะนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัดให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการ บริหารราชการของส่วนราชการและจังหวัดได้
                 3.   เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งทำ หน้าที่เชิงนโยบายด้านการบริหารกำลังคนในภาพรวม และส่วนราชการและจังหวัดซึ่งรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล
                                HR Scorecard  ในภาครัฐ   มีองค์ประกอบทั้งหมด  4  ส่วน  ได้แก่

                 1. มาตรฐานความสำเร็จ หมายถึง เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ
                 2. ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ หมายถึง นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และการดำเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่จะทำให้บรรลุมาตรฐานความสำเร็จ
                  3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  4. ผลการดำเนินงาน ที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าได้ดำเนินการตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความสำเร็จ

มาตรฐานความสำเร็จที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด มี 5 มิติ

                  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัดมี แนวทาง   และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด (HR Transactional Activities)
                 มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
                 มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมาย ถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัดจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสิน ใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากร
                 มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึงการที่ส่วนราชการหรือจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

             มาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิตินี้     ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการดังกล่าวไว้   5 ขั้นตอน  คือ

                ขั้นตอนที่ 1          จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
                ขั้นตอนที่ 2          ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
                ขั้นตอนที่ 3          วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนบริหารราชการของส่วนราชการ
                ขั้นตอนที่ 4          กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์
                ขั้นตอนที่ 5          มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับทราบ

          " การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล "   หรือที่เรียกว่า  " HR Scorecard " นี้  ในขณะนี้มีความจำเป็นมาก  เพราะเป็นฐานในการคิดเพื่อพัฒนาบุคลากร  ให้สอดคล้องในการพัฒนางานของพื้นที่อย่างแท้จริง  ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย   จำเป็นต้องมาสร้าง  มาฝึกอบรมกันเพิ่มเติมที่หลังในขณะปฎิบัติงาน
ที่มา chusak.net
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : คุณแรมโบ้        วันที่สร้าง : 15 ธ.ค. 2552  08:43:26
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
2 สุดยอดมาก ๆ เลย เพน [ 26 ] 16 ม.ค. 2553
1 อยากทราบว่าต้นแบบจริง ๆ มาจากประเทศอะไร ใครเป็นผู้เสนอแนวคิดนี้ค ... ดาววิภา [ 33 ] 14 ม.ค. 2553
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
จีรพร พั
Fabian l
Mr Uanle
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เกร็ดบริหาร
เคล็ดลับในการทำงานให้เสร็จทันเวลา
กลยุทธ์การบริหารคนแบบคิดนอกกรอบ
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การบริหาร SCM
กลยุทธ์การลงทุนในความผันผวน
กลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
5สิ่งพึงกระทำในเวลาทำงาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคการแข่งขัน
กลยุทธ์บริหารค่าจ้างในสนามแข่งระดับโลก
การบริหารความเสี่ยงทางด้านไอทีปัจจัยที่สำคัญที่ส
ท่าน...เป็นผู้บังคับบัญขาแบบไหน?
บริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรให้ได้ใจ
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร
กลวิธีการทำงานร่วมกับ เจ้านาย(ฝรั่ง)
การตลาดแนวคิดใหม่ ด้วยกลยุทธ์ 4C’s
การสร้างความสุขในการทํางาน(HappyWorkplace)ด้วยกา
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน
กลยุทธ์เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแนบเนียน
กลยุทธ์ การตลาดแบบกองโจร
กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ 7 ข้อ
คิดเชิงกลยุทธ์


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 6941