:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
เกร็ดบริหาร
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
  [8823]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
องค์กรในภาคราชการ มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ เรื่อง เช่น การปฏิรูประบบราชการ การกระจายอำนาจการบริหารราชการส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น    สำนักงาน ก.พ. โดยสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล   จึงได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือสำหรับ   " การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล "   หรือที่เรียกว่า  " HR Scorecard " มาใช้        โดยศึกษาจากแนวทางของต่างประเทศแล้วนำมาออกแบบให้เหมาะสมกับระบบ ราชการไทย และได้กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ ดังนี้

                1. เพื่อพัฒนาและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่าและความพร้อมในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับส่วนราชการและ จังหวัด อันจะเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการ พัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการและจังหวัดสามารถบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูง สุด เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
                2.    เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการและ จังหวัด อันจะนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัดให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการ บริหารราชการของส่วนราชการและจังหวัดได้
                 3.   เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งทำ หน้าที่เชิงนโยบายด้านการบริหารกำลังคนในภาพรวม และส่วนราชการและจังหวัดซึ่งรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล
                                HR Scorecard  ในภาครัฐ   มีองค์ประกอบทั้งหมด  4  ส่วน  ได้แก่

                 1. มาตรฐานความสำเร็จ หมายถึง เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ
                 2. ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ หมายถึง นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และการดำเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่จะทำให้บรรลุมาตรฐานความสำเร็จ
                  3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  4. ผลการดำเนินงาน ที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าได้ดำเนินการตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความสำเร็จ

มาตรฐานความสำเร็จที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด มี 5 มิติ

                  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัดมี แนวทาง   และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด (HR Transactional Activities)
                 มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
                 มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมาย ถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัดจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสิน ใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากร
                 มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึงการที่ส่วนราชการหรือจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

             มาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิตินี้     ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการดังกล่าวไว้   5 ขั้นตอน  คือ

                ขั้นตอนที่ 1          จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
                ขั้นตอนที่ 2          ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
                ขั้นตอนที่ 3          วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนบริหารราชการของส่วนราชการ
                ขั้นตอนที่ 4          กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์
                ขั้นตอนที่ 5          มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับทราบ

          " การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล "   หรือที่เรียกว่า  " HR Scorecard " นี้  ในขณะนี้มีความจำเป็นมาก  เพราะเป็นฐานในการคิดเพื่อพัฒนาบุคลากร  ให้สอดคล้องในการพัฒนางานของพื้นที่อย่างแท้จริง  ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย   จำเป็นต้องมาสร้าง  มาฝึกอบรมกันเพิ่มเติมที่หลังในขณะปฎิบัติงาน
ที่มา chusak.net
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : คุณแรมโบ้        วันที่สร้าง : 15 ธ.ค. 2552  08:43:26
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
2 สุดยอดมาก ๆ เลย เพน [ 25 ] 16 ม.ค. 2553
1 อยากทราบว่าต้นแบบจริง ๆ มาจากประเทศอะไร ใครเป็นผู้เสนอแนวคิดนี้ค ... ดาววิภา [ 33 ] 14 ม.ค. 2553
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
ร้อย.บก.
Mr. Zhan
โฆษณาตัว
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
shower
. 
y
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เกร็ดบริหาร
เคล็ดลับในการทำงานให้เสร็จทันเวลา
กลยุทธ์การบริหารคนแบบคิดนอกกรอบ
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การบริหาร SCM
กลยุทธ์การลงทุนในความผันผวน
กลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
5สิ่งพึงกระทำในเวลาทำงาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคการแข่งขัน
กลยุทธ์บริหารค่าจ้างในสนามแข่งระดับโลก
การบริหารความเสี่ยงทางด้านไอทีปัจจัยที่สำคัญที่ส
ท่าน...เป็นผู้บังคับบัญขาแบบไหน?
บริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรให้ได้ใจ
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร
กลวิธีการทำงานร่วมกับ เจ้านาย(ฝรั่ง)
การตลาดแนวคิดใหม่ ด้วยกลยุทธ์ 4C’s
การสร้างความสุขในการทํางาน(HappyWorkplace)ด้วยกา
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน
กลยุทธ์เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแนบเนียน
กลยุทธ์ การตลาดแบบกองโจร
กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ 7 ข้อ
คิดเชิงกลยุทธ์


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 6941