:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
เกร็ดบริหาร
 
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
  [4430]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด


1. ความหมายของการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
      การพัฒนา  หมายถึง  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเหมาะสมกับสถานะการณ์  การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดจึงเป็นการ
ศึกษาเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง  เพราะว่าความมั่นคงจะมีความสำคัญมากของธุรกิจกลางหรือเล็ก

     ในการพัฒนากลยุทธ์กาตลาด  ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนทัศนคติในการมองเรื่องต่าง ๆ และต้องให้ความสำคัญกับข้อมูล  ต้องประเมิณสถานการณ์อย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม  การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดจะประกอบด้วย  2  ประเด็นใหญ่ ๆ คือ  ตลาดและผลิตภัณฑ์

2. มุมมองด้านตลาด
       ตลาดเก่า  หมายความว่า  ลักษณะของลูกค้าเดิม ๆ ซึ่งก็จะเป็นลูกค้าประจำ  หรือว่าจะเป็นลูกค้าขาจรที่ผ่นมาแล้วก็ผ่านไป
       ตลาดใหม่  หมายความว่า  ลูกค้าใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน  ซึ่งพฤติกรรมของลูกค้าที่ผ่านเข้าก็จะความหลากหลายไปด้วย
3. มุมมองด้านผลิตภัณฑ์มี  2   ประเภทด้วยกัน
       ผลิตภัณฑ์เก่า  คือ  สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราเคยขายก่อน 
      ผลิตภัณฑ์ใหม่  คือ  สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยมีมาก่อน และ เมื่อประเมินสถานการณ์เราสามารถนำเอา 2 ปัจจัยมาผสมกันแล้วจะได้เป็นคู่ ๆ
     
      คู่ที่   1      คือ           ตลาดเก่า                  ผลิตภัณฑ์เก่า
      คู่ที่   2      คือ           ตลาดเก่า                  ผลิตภัณฑ์ใหม่
      คู่ที่   3      คือ           ตลาดใหม่                ผลิตภัณฑ์เก่า
      คู่ที่   4      คือ           ตลาดใหม่                ผลิตภัณฑ์ใหม่
      คู่ที่   5     คือ           การผสมผสานแต่ละคู่มารวมกัน


4. การพัฒนากลยุทธ์การตลาด  มี  5  ตัวหลัก ๆ ที่จะต้องคำนึงถึง

 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแผนทางการตลาด

      การวางแผนทางการตลาดต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะใช้เป็นกำหนดทิศทางและการตัดสินใจว่ากิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ที่จะใช้ในการแข่งขันควรมีอะไรบ้าง 
ดังนั้น  ข้อมูลทางการตลาดที่ได้มีการเก็บรวบรวมมาจึงจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนในการวิเคราะห์และประมวณผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ

      การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดมี  2  ประเภทสำคัญใหญ่  ๆ คือ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  โดยทั่วไปการวิเคราะห์เชิงปริมาณจะใช้
เครื่องมือตัววัดในทางสถิติ  ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะใช้ประเด็ดเป็นเครื่องมือในการวัด   เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นหรือข้อมูลที่ยังขาดความชัดเจน

การวิเคราะห์ในเชิงการทดสอบสมมุติฐาน

      การวิเคราะห์และทดสอบในทางสมมุติฐาน  โดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ได้จากข้อมูลจากการสำรวจ และมักใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์และตีความ 
ซึ่งมักจะให้ความสนใจต่อนัยสำคัญทางสถิติว่ามีหรือไม่  มากน้อยอย่างไร   หรือว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน  การวิเคราะห์ประเภทนี้มักจะใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าสถิติอื่น ๆ
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  แต่ก็สรุปง่าย ๆ  ก็คือ  ส่วนใหญ่จะเป็นการหาค่าความสัมพันธ์หรือความแตกต่างกันระหว่างตัวแปร  เพื่อนำผลไปวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน
ทางการตลาด

การวิเคราะห์ในเชิงการทดสอบสมมุติฐาน

     การวิเคราะห์ในเชิงการทดสอบสมมุติฐาน  โดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ได้จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  และมักจะใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์และ
ตีความ  ซึ่งถ้าหากพบว่ามีความแตกต่างกัน  ผู้ใช้ข้อมูลในการตลาดก็จะนำเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจหรือการวางแผนทางการตลาดเพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความชัดเจนมากขึ้น
 การวิเคราะห์เชิงสรุปประเด็น

     การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในเชิงลึก  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางการตลาดนั้น ๆ มากขึ้น 
หากแต่ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพอาจสามารถประมวลความคิดเห็นและสรุปได้ลึกซึ่งกว่า 

     ดังนั้นการวางแผนทางการตลาดที่ดีควรมีการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดที่ครอบคลุมและหลากหลายของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา  จึงจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ข้อมูลทางการตลาดที่นับวันจะมีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : indygirl        วันที่สร้าง : 24 พ.ย. 2552  10:33:21
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Ms Favou
Fabian l
Hero3kin
จีรพร พั
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เกร็ดบริหาร
ทำไมต้องบริหารความเสี่ยง
องค์กรแห่งความภักดี
กลยุทธ์การทำธุรกิจ E-Business
10 กลยุทธ์การจัดการระดับโลก ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตั
กลยุทธ์การบริหารคนแบบคิดนอกกรอบ
9 กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อความอยู่รอด
คุณสมบัติที่ดีของผู้นำ
กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการจัดการ SMEs
GRC กลยุทธ์ใหม่ในการบริหารเพื่อประสบความสำเร็จขอ
หลักการตลาด P-4 (Marketing Mix)
เกร็ดบริหารนักธุรกิจหญิงเหล็ก
6 กลยุทธ์การตลาด เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
กลยุทธ์การบริหารคนแบบคิดนอกกรอบ
กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้
กลยุทธผู้ประกอบการหน้าใหม่
บัญญัติ 10 ประการของการเป็นผู้นำที่ดี
พลังแห่งการเปลี่ยนกรอบความคิด
ดรีมทีมปั้นกลยุทธ์ 3จี ดีแทค
เทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกน้อง
10 กลยุทธ์การตลาด รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 6072