:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
บทความสำหรับ SME
 
แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชบูม ผลักดันไทยสู่เวทีโลก
  [2820]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ชี้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการ เกษตรที่จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ในปัจจุบันตลาดเมล็ดพันธุ์เริ่มมีการแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่หลาก หลายเหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ส่งผลให้ประเทศมีมูลค่าการค้าเมล็ดพันธุ์พืชไร่ทั้งภายในประเทศและส่งออกติด อันดับหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของภูมิภาคเอเซีย และในปี 2552 นี้ คาดว่ามูลค่าตลาดเมล็ดพันธุ์ในประเทศและส่งออกประมาณ 6,000 ล้านบาท เตรียมสนับสนุนสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APSA) จัดงานประชุม Asian Seed Congress 2009 ที่กรุงเทพฯ วันที่ 8-12 พฤษจิกายน นี้ เผย 44 ประเทศตอบรับเข้าร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์เพื่ออาหารของโลก (Seed for Global Food)”
 
แนวโน้มตลาด อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชบูม ผลักดันไทยสู่เวทีโลก         นาย พาโชค พงษ์พานิช นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THAI SEED TRADE ASSOCIATION - THASTA) และรองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการประชุม Asian Seed Congress 2009 เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยในปี 2552 นี้ สำหรับพืชไร่ซึ่งมีข้าวโพดไร่เป็นพืชหลัก ภาวะตลาดเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างคงตัวทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 18,000 ตัน จากพื้นที่ปลูกทั้งสองรุ่น (รุ่นแรกช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน และรุ่นที่สองช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) และมีแนวโน้มลดลงในรุ่นที่สองรวมทั้งข้าวโพดหลังนา เนื่องจากราคาผลผลิตรุ่นแรกตกต่ำ ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่น เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และถั่วเขียวผิวมัน เป็นต้น การแข่งขันด้านเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้ เกษตรกรเลือกอย่างพอเพียงในขณะที่ตลาดเริ่มหดตัว ทำให้มูลค่าการค้าเมล็ดพันธุ์พืชไร่ในประเทศต่อปี อยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านบาท และมูลค่าส่งออกข้าวโพดไร่ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมตลาดเมล็ดพันธุ์พืชผัก พืชไร่ และไม้ประดับในประเทศรวมอยู่ที่ 3,500 ล้านบาท โดยมีพื้นฐานมาจากพืชไร่ที่สำคัญ เช่น ข้าวโพดไร่ ทานตะวัน และข้าวฟ่าง ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักที่สำคัญ 5 อันดับ ได้แก่ พืชตระกูลแตง เช่น แตงโม แตงกวา พืชตระกูลกระหล่ำ เช่น กระหล่ำปลีและกระหล่ำดอก และข้าวโพดหวาน ด้านความคืบหน้าของไทยในการเพิ่มบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ด พันธุ์ รวมทั้งพัฒนาพันธุ์ของตนเองเพื่อการส่งออกของเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชผัก ตามนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาทำงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช เศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของงานปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการค้าเมล็ดพันธุ์ ได้เป็นอย่างดี โดยที่มีเอกชน และหน่วยงานของรัฐ มีพันธุ์ที่คุณภาพดีเป็นของตนเองที่พัฒนาขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง
 
ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของไทย อาทิ ปัญหาเรื่องการการละเมิดและการลักลอบผลิตเมล็ดพันธุ์ผู้อื่น, การลักลอบซื้อเมล็ดพันธุ์จากแปลงผลิตและนำมาขายในราคาที่ต่ำกว่าเนื่องจาก ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาด้านการตลาด, การปลอมแปลงสินค้าออกมาจำหน่าย, ปัญหาในทางปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่กระทบต่อผู้ประกอบการ เช่น พรบ.พันธุ์พืช ที่มีระเบียบบางประการที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของธุรกิจเมล็ดพันธุ์, ปัญหาการนำเข้า-ส่งออกของเมล็ดพันธุ์ ที่เป็นอุปรรคต่อการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ อันเนื่องจากกฎระเบียบบางประการ เช่น การประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืชที่ไม่เอื้อต่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีโรคพืชสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืชไร่ ได้แก่ โรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย, โรคใบไหม้, โรคใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส, โรคราสนิม, โรคกาบใบเน่า, โรคต้นเน่า และฝักเน่าจากเชื้อรา และแบคทีเรีย เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ รวมถึงความมั่นใจในการลงทุนด้านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ หรือการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกทั้งสิ้น
 
สมาคม การค้าเมล็ดพันธุ์ไทยได้รณรงค์ยกระดับคุณภาพร้านค้าเมล็ด พันธุ์โดยริเริ่มโครงการ ”ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ” ช่วยให้เกษตรกรไทยเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ใหม่คุณภาพดี เพราะเป็นการพัฒนาร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ได้ มาตรฐานตามกฎหมาย และมีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ว่าได้รับเมล็ด พันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสมาคมฯมีนโยบายที่จะขยายจำนวนร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพิ่มเติมและ ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งเมล็ดพันธุ์พืชไร่ และพืชผักเพิ่มถึง 500 ร้านในปี 2553
 
การที่ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชีย แปซิฟิค (Asian Seed Congress 2009) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ โดยสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศในฐานะผู้นำตลาดอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของ ภูมิภาค ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์ก็ยังสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ตลอดเวลาอย่างไม่ หยุดนิ่ง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์คือวัตถุดิบพื้นฐานสำคัญของชีวิตและเป็นความมั่นคงของ ประเทศ อีกทั้งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำปัจจัยการผลิตที่สำคัญอันดับแรกที่มีผลต่อการ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และมีความสำคัญในการสร้างรายได้แก่เกษตรกรไทย นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย ด้วยพื้นฐานแนวคิด 4 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนวิธีคิดมาเป็นผู้พัฒนาหรือเจ้าของสายพันธุ์, การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยี, การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน และการประสานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 44 ประเทศ ที่ได้ตอบรับการเข้าร่วมประชุม
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : ploy        วันที่สร้าง : 28 ต.ค. 2552  09:26:42
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
2 im totally agree with ya. tod [ 35 ] 8 พ.ย. 2552
1 hạt giống hoa cúc vạn thọ (PhuPhanPhet) Green Bull Brand
Cây ca ...
กรีนบูลแบรนด์ [ 139 ] 8 พ.ย. 2552
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Mr Wany
นาง สาว
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บทความสำหรับ SME
แนวโน้มและทิศทางของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
Ratio Analysis
ทางรอด SME ไทย 2552
ทำอย่างไรให้ SMEs กู้เงินจากสถาบันการเงินได้
SMEs คืออะไร ?
ขายของสะสมบน eBay
E-Business ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
SME BANK ปล่อยสินเชื่อแฟรนไชส์คนตกงาน
บริษัทราคูเท็น (Rakuten) บริษัทดำเนินธุรกิจอีคอม
มาตรการป้องกันการใช้บัตรเครดิตปลอมบนอินเตอร์เน็ต
กำจัดจุดอ่อน SMEs
ภาพรวมการบริหารร้านค้า SMEs
ไทยประกันภัย แตกไลน์ขายผ่านอินเตอร์เน็ต
รู้รอบ e-commerce
อุปกรณ์และวิธีการทำ E-commerce
โครงสร้างแผนธุรกิจ สำหรับ SMEs
กู้เงิน หรือขอกู้ เพื่อซื้อบ้าน มีขั้นตอนอย่างไร
SMEs ต่อยอดธุรกิจโดยไม่มีทุน กรณีศึกษาที่น่าคิด
สถาบันการเงิน "อยากรู้อะไรในแผนธุรกิจ" ที่ SMEs
E-Commerce (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 4993