:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
บทความสำหรับ SME
 
แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชบูม ผลักดันไทยสู่เวทีโลก
  [2836]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ชี้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการ เกษตรที่จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ในปัจจุบันตลาดเมล็ดพันธุ์เริ่มมีการแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่หลาก หลายเหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ส่งผลให้ประเทศมีมูลค่าการค้าเมล็ดพันธุ์พืชไร่ทั้งภายในประเทศและส่งออกติด อันดับหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของภูมิภาคเอเซีย และในปี 2552 นี้ คาดว่ามูลค่าตลาดเมล็ดพันธุ์ในประเทศและส่งออกประมาณ 6,000 ล้านบาท เตรียมสนับสนุนสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APSA) จัดงานประชุม Asian Seed Congress 2009 ที่กรุงเทพฯ วันที่ 8-12 พฤษจิกายน นี้ เผย 44 ประเทศตอบรับเข้าร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์เพื่ออาหารของโลก (Seed for Global Food)”
 
แนวโน้มตลาด อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชบูม ผลักดันไทยสู่เวทีโลก         นาย พาโชค พงษ์พานิช นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THAI SEED TRADE ASSOCIATION - THASTA) และรองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการประชุม Asian Seed Congress 2009 เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยในปี 2552 นี้ สำหรับพืชไร่ซึ่งมีข้าวโพดไร่เป็นพืชหลัก ภาวะตลาดเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างคงตัวทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 18,000 ตัน จากพื้นที่ปลูกทั้งสองรุ่น (รุ่นแรกช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน และรุ่นที่สองช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) และมีแนวโน้มลดลงในรุ่นที่สองรวมทั้งข้าวโพดหลังนา เนื่องจากราคาผลผลิตรุ่นแรกตกต่ำ ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่น เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และถั่วเขียวผิวมัน เป็นต้น การแข่งขันด้านเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้ เกษตรกรเลือกอย่างพอเพียงในขณะที่ตลาดเริ่มหดตัว ทำให้มูลค่าการค้าเมล็ดพันธุ์พืชไร่ในประเทศต่อปี อยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านบาท และมูลค่าส่งออกข้าวโพดไร่ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมตลาดเมล็ดพันธุ์พืชผัก พืชไร่ และไม้ประดับในประเทศรวมอยู่ที่ 3,500 ล้านบาท โดยมีพื้นฐานมาจากพืชไร่ที่สำคัญ เช่น ข้าวโพดไร่ ทานตะวัน และข้าวฟ่าง ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักที่สำคัญ 5 อันดับ ได้แก่ พืชตระกูลแตง เช่น แตงโม แตงกวา พืชตระกูลกระหล่ำ เช่น กระหล่ำปลีและกระหล่ำดอก และข้าวโพดหวาน ด้านความคืบหน้าของไทยในการเพิ่มบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ด พันธุ์ รวมทั้งพัฒนาพันธุ์ของตนเองเพื่อการส่งออกของเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชผัก ตามนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาทำงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช เศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของงานปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการค้าเมล็ดพันธุ์ ได้เป็นอย่างดี โดยที่มีเอกชน และหน่วยงานของรัฐ มีพันธุ์ที่คุณภาพดีเป็นของตนเองที่พัฒนาขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง
 
ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของไทย อาทิ ปัญหาเรื่องการการละเมิดและการลักลอบผลิตเมล็ดพันธุ์ผู้อื่น, การลักลอบซื้อเมล็ดพันธุ์จากแปลงผลิตและนำมาขายในราคาที่ต่ำกว่าเนื่องจาก ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาด้านการตลาด, การปลอมแปลงสินค้าออกมาจำหน่าย, ปัญหาในทางปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่กระทบต่อผู้ประกอบการ เช่น พรบ.พันธุ์พืช ที่มีระเบียบบางประการที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของธุรกิจเมล็ดพันธุ์, ปัญหาการนำเข้า-ส่งออกของเมล็ดพันธุ์ ที่เป็นอุปรรคต่อการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ อันเนื่องจากกฎระเบียบบางประการ เช่น การประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืชที่ไม่เอื้อต่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีโรคพืชสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืชไร่ ได้แก่ โรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย, โรคใบไหม้, โรคใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส, โรคราสนิม, โรคกาบใบเน่า, โรคต้นเน่า และฝักเน่าจากเชื้อรา และแบคทีเรีย เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ รวมถึงความมั่นใจในการลงทุนด้านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ หรือการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกทั้งสิ้น
 
สมาคม การค้าเมล็ดพันธุ์ไทยได้รณรงค์ยกระดับคุณภาพร้านค้าเมล็ด พันธุ์โดยริเริ่มโครงการ ”ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ” ช่วยให้เกษตรกรไทยเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ใหม่คุณภาพดี เพราะเป็นการพัฒนาร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ได้ มาตรฐานตามกฎหมาย และมีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ว่าได้รับเมล็ด พันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสมาคมฯมีนโยบายที่จะขยายจำนวนร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพิ่มเติมและ ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งเมล็ดพันธุ์พืชไร่ และพืชผักเพิ่มถึง 500 ร้านในปี 2553
 
การที่ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชีย แปซิฟิค (Asian Seed Congress 2009) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ โดยสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศในฐานะผู้นำตลาดอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของ ภูมิภาค ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์ก็ยังสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ตลอดเวลาอย่างไม่ หยุดนิ่ง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์คือวัตถุดิบพื้นฐานสำคัญของชีวิตและเป็นความมั่นคงของ ประเทศ อีกทั้งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำปัจจัยการผลิตที่สำคัญอันดับแรกที่มีผลต่อการ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และมีความสำคัญในการสร้างรายได้แก่เกษตรกรไทย นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย ด้วยพื้นฐานแนวคิด 4 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนวิธีคิดมาเป็นผู้พัฒนาหรือเจ้าของสายพันธุ์, การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยี, การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน และการประสานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 44 ประเทศ ที่ได้ตอบรับการเข้าร่วมประชุม
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : ploy        วันที่สร้าง : 28 ต.ค. 2552  09:26:42
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
2 im totally agree with ya. tod [ 35 ] 8 พ.ย. 2552
1 hạt giống hoa cúc vạn thọ (PhuPhanPhet) Green Bull Brand
Cây ca ...
กรีนบูลแบรนด์ [ 142 ] 8 พ.ย. 2552
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
จีรพร พั
Fabian l
Mr Uanle
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บทความสำหรับ SME
แนวโน้มและทิศทางของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
Ratio Analysis
ทางรอด SME ไทย 2552
ทำอย่างไรให้ SMEs กู้เงินจากสถาบันการเงินได้
SMEs คืออะไร ?
ขายของสะสมบน eBay
E-Business ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
SME BANK ปล่อยสินเชื่อแฟรนไชส์คนตกงาน
บริษัทราคูเท็น (Rakuten) บริษัทดำเนินธุรกิจอีคอม
มาตรการป้องกันการใช้บัตรเครดิตปลอมบนอินเตอร์เน็ต
กำจัดจุดอ่อน SMEs
ภาพรวมการบริหารร้านค้า SMEs
ไทยประกันภัย แตกไลน์ขายผ่านอินเตอร์เน็ต
รู้รอบ e-commerce
อุปกรณ์และวิธีการทำ E-commerce
โครงสร้างแผนธุรกิจ สำหรับ SMEs
กู้เงิน หรือขอกู้ เพื่อซื้อบ้าน มีขั้นตอนอย่างไร
SMEs ต่อยอดธุรกิจโดยไม่มีทุน กรณีศึกษาที่น่าคิด
สถาบันการเงิน "อยากรู้อะไรในแผนธุรกิจ" ที่ SMEs
E-Commerce (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 4993