:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
ความรู้ทันข่าว
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบยั่งยืน
  [54029]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
หากลองวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในบ้านเราที่กำลังประสพกันอยู่ก็จะพบว่าน่าจะมาจากสาเหตุต่างๆดังนี้ คือ

1.1 ปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในช่วงฤดูฝน

1.2 การขยายตัวอย่างขาดการวางแผนของชุมชนเมืองต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1.3 การถมที่สร้างบ้านจัดสรรหรือขยายเมืองไปในทิศทางที่เป็นที่ต่ำหรือที่ลุ่ม

1.4 ขาดการวางแผนและการใช้มาตรการในการป้องปรามทางด้านกฎหมาย


แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน

2.1 การแก้ปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่อดีตและดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเรือน การขยายตัวของชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายสำคัญๆที่ในระยะหลังไม่ได้ปลูกบ้านมีใต้ถุนสูงเลยระดับน้ำหลาก แต่ไปนิยมชมชอบรูปแบบบ้านแบบยุโรปหรือตะวันตกโดยมิได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาเมื่อมีการหลากล้นตลิ่ง หรือการถมที่สร้างบ้านจัดสรรหรือขยายเมืองไปในทิศ ทางที่เป็นที่ต่ำหรือที่ลุ่มซึ่งเป็นจุดอ่อนที่จะถูกน้ำท่วมได้ง่ายเมื่อเกิดฝนตกเนื่องจากประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ดีพอจะต้องใช้มาตรการต่างๆ ได้แก่

2.2 การป้องกันปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกคือน้ำที่จะหลากเข้าท่วมโดยใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่หรือชุมชนที่ไม่ต้องการให้ถูกน้ำท่วมโดยการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมโดยรอบ ได้แก่ การก่อสร้างคันกั้นน้ำตามแนวลำน้ำหรือใกล้เคียง การยกระดับของถนนบางสายให้สูงกว่าระดับน้ำหลากสูงสุด รวมถึงการก่อสร้างประตูน้ำตามคู คลองต่างๆ เป็นต้น เพื่อปิดกั้นไม่ให้น้ำจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ป้องกันได้

2.3 การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในคือฝนที่ตกหนักลงในพื้นที่โดยตรงโดยการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับอัตราการไหลได้อย่างเหมาะสม และจัดหาพื้นที่บาง ส่วนสำหรับทำเป็นแก้มลิงหรือบึงพักน้ำฝนชั่วคราว พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่กรณีที่น้ำภายนอกสูงกว่าระดับน้ำภายในพื้นที่ป้องกัน

2.4 ให้มีการออกแบบและก่อสร้างคลองระบายน้ำหรือคลองผันน้ำสายใหม่เพื่อผันน้ำจากลำน้ำเดิมที่เคยไหลผ่านพื้นที่โดยตรงออกไปทิ้งยังจุดที่ต้องการ เพื่อมิให้เกิดการไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ป้องกัน

2.5 ให้มีการเร่งออกประกาศและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด


การป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการหามาตรการเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาดังนี้

-พื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำ

1. ให้มีการยกร่างกฎหมายโดยอาจออกประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อกันเขตแม่น้ำสายสำคัญๆซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ 25 ลุ่มน้ำเหมือนการเวณคืนที่เพื่อสร้างถนน โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำหรือย่านชุมชนที่คาดว่าจะมีการขยายตัวในอนาคตและมีโอกาสเกิดการหลากล้นตลิ่งเข้าไปท่วมได้ ส่วนความกว้างวัดจากแม่น้ำออกไปสุดแนวเขตเป็นระยะเท่าใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ไป โดยกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ยอมให้น้ำหลากท่วมได้(Flood plain)หรือจะเรียกว่าพื้นที่ควบคุมน้ำท่วม

2. ให้มีการก่อสร้างแนวคันดินกั้นน้ำที่มีความสูงเหนือระดับน้ำหลากสูงสุดตามแนวเขตพื้นที่ควบคุมที่ประกาศเพื่อป้องกันน้ำมิให้น้ำหลากท่วมพื้นที่ภายนอก

3. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ควบคุม เป็นต้นว่า หากใครจะปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยจะต้องปลูกแบบยกพื้นมีใต้ถุนสูงพ้นระดับน้ำหลากสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ห้ามถมดินเพื่อก่อสร้างโดยเด็ดขาด เพื่อมิให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวด ล้อมและเพื่อให้ทุกคนรู้สภาพปัญหาของตัวเองและพร้อมที่จะยอมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกันนั้นก็จะได้เตรียมหาทางพึ่งพาตนเองซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาแต่ละครั้งลงได้มาก

4. รณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันเพื่อให้มาตรการสัมฤทธ์ผลแบบยั่งยืนแทนการไล่ตามแก้ปัญหาดินพอกหางหมูแบบไม่รู้จบ

-การถมที่ต่ำหรือที่ลุ่มที่เป็นจุดอ่อนต่อการถูกน้ำท่วม

1. นำมาตรการทางด้านกฎหมายผังเมืองมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้พื้นที่ที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น

2. ห้ามมิให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ให้แตกต่างไปจากสภาพเดิมโดยการถมที่ การปลูกสร้างบ้านเรือนให้ปลูกสร้างตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นหลัก เช่น ปลูกแบบมีใต้ถุนสูง เป็นต้นอ้างอิงจากเว็บ http://www.engineer-thai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=404207&Ntype=4

ขอขอบคุณ ผศ.โชติไกร ไชยวิจารณ์

อ้างอิงรูปประกอบจาก http://www.oknation.net/blog/watlayan/2009/09/04/entry-2
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : จุ๊ฟแจง        วันที่สร้าง : 18 ต.ค. 2553  11:27:17
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
25 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ตนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน87 [ 4 ] 11 ก.พ. 2556
24 ขอบคุณมาเเลยค่ะ มันเป็นสาระดีมากค่ะ ... เด็กหญิงอรพชรพร จันทร์ทอง [ 10 ] 21 ก.ย. 2555
23 ข้อคุณคับ .......... [ 7 ] 11 ก.ย. 2555
22 55 พด [ 7 ] 11 ก.ค. 2555
21 ศึกษาบริบทของธรรมชาติในแต่ละลุ่มน้ำ ผังทางน้ำไหล บูรณะให้น้ำไหลไ ... นายธนาทร พานทอง เครือข่ายแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคอีสาน [ 15 ] 28 มี.ค. 2555
20 ศึกษาบริบทของธรรมชาติในแต่ละลุ่มน้ำ ผังทางน้ำไหล บูรณะให้น้ำไหลไ ... นายธนาทร พานทอง [ 13 ] 28 มี.ค. 2555
19 นานมาแล้ว ฝนได้ตกที่ป่าภาคเหนือหล่อเลี้ยงไม้น้อยใหญ่แล้วก็ไหลออก ... Direk [ 7 ] 22 ก.พ. 2555
18 เราควรเตรียมตัวเตรียนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เราควรแก้ไ ...
ด.ญ. นงลักษณ รอดพ่วง และ ด.ญ. ทิพย์วรรณ พ่วงทอง [ 24 ] 21 ก.พ. 2555
17 ไม่ควรคิดป้องกันน้ำท่วมอย่างเดียวควรคิดการกักเก็บน้ำไว้ทำประโยชน ... RS [ 20 ] 4 ธ.ค. 2554
16 จิ๊กซอว์โมเดลตามแนวคิดนายเผด็จ นุ้ยปรี ข้อมูลล่าสุด ดูได้จาก
ht ...
นาย เผด็จ นุ้ยปรี [ 62 ] 2 ธ.ค. 2554
15 thak you vary mush yo-yo [ 9 ] 29 พ.ย. 2554
14 1.ต้องขุดลอกคูคลองที่ตื่นเขินทั่วประเทศ
2.ติดตั้งเครื่องดันน้ำต ...
ทีแก้ สามวง [ 25 ] 29 พ.ย. 2554
13 คนไทยเรา....จะร่วมด้วยช่วยกันอย่างดียิ่งเมื่อมีภัยมาเยือน
ช่วยก ...
สมเดช 0859117212 [ 17 ] 14 พ.ย. 2554
12 ต่อ..
วิธีใช้งานทางด่วนน้ำ นั้น
.จะสังเกตได้ว่าเวลาจะปล่อยน้ำอ ...
สิต แปดริ้ว [ 25 ] 4 พ.ย. 2554
11 ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำการแก้ปัญหาน้ำท่วมในบ้านเราจึงคิดกันแต่เดิมๆ ... สิต แปดริ้ว [ 51 ] 27 ต.ค. 2554
10 นาย เผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เสนอแนวค ... อบจ.อุทัยธานี [ 295 ] 22 ต.ค. 2554
9 กทม.และภาคกลางตอนล่างสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง(รทก.)ไม่มาก ดังน ... Prawas [ 26 ] 21 ต.ค. 2554
8 ถ้าเราเข้าใจว่าน้ำจะไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำเสมอ เราก็มีวิธีแก้ไ ... นิลรัตน์ [ 31 ] 13 ต.ค. 2554
7 การแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่นยืน
1. ออกกฎหมายบังคับให้เ ...
dumdin [ 41 ] 5 ต.ค. 2554
6 การแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่นยืน
1. ออกกฎหมายบังคับให้เ ...
dumdin [ 25 ] 5 ต.ค. 2554
5 การแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่นยืน
1. ออกกฎหมายบังคับให้เ ...
dumdin [ 42 ] 5 ต.ค. 2554
4 หนูคิดว่า มันคงแก้ยากนิดนึงเพราะมันเป็นทุกปีน้ำก็มากขึ้นทุกปีมีอ ... พนิดา ช่องวิรัตน์ [ 25 ] 22 ก.ย. 2554
3 ขอบคุณคะ เล่มเล็ก [ 12 ] 15 ก.ย. 2554
2 ปลูกจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติป่าไม้ ... เจนฤดี [ 42 ] 15 ส.ค. 2554
1 ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของที่อยู่แล้วช่วยกันป้องกัน ... ชลลิตา [ 41 ] 16 ม.ค. 2554
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
botmoogh
นาง รอฮี
ร้อย.บก.
TRUST FU
อารัก
แทนไท
ขจรยุทธ
shower
. 
y
ชัยรัตน
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ความรู้ทันข่าว
อดีตกษัตริย์แห่งกรีซ เสด็จร่วมประชุมในไทย ทรงฝาก
Bouchot บ้านหอยแมลงภู่จากฝรั่งเศส
"ยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน"
การฆ่าตัวตาย
ยานอนหลับโดมิคุม (Dormicum)
กฏหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท
D N A กับการพิสูจน์ การเป็นบุตร ของบิดามารดา
ดินถล่ม (Landslide)
ประวัติ ซูชิ
การเกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
ประวัติผู้คิดค้นสายล่อฟ้า
เตือน “พฤติกรรม” เสี่ยงอุบัติภัยขณะเติมน้ำมัน
น้ำทะเลเป็นกรด!กระทบฝูงปลาพิกลพิการ
ทำเลือดเทียมทำงานได้ เหมือนอย่างเลือดแท้ เพาะขึ้
กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติด
อันตรายจากการรับประทานอาหารทำจากกุ้งกำจัดขยะ
สุริยุปราคาแบบวงแหวน
กำเนิดสุริยะ
สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
3 สาเหตุ “หลุมยุบ” ใน กัวเตมาลา


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 17592