:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
ความรู้ทันข่าว
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบยั่งยืน
  [54080]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
หากลองวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในบ้านเราที่กำลังประสพกันอยู่ก็จะพบว่าน่าจะมาจากสาเหตุต่างๆดังนี้ คือ

1.1 ปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในช่วงฤดูฝน

1.2 การขยายตัวอย่างขาดการวางแผนของชุมชนเมืองต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1.3 การถมที่สร้างบ้านจัดสรรหรือขยายเมืองไปในทิศทางที่เป็นที่ต่ำหรือที่ลุ่ม

1.4 ขาดการวางแผนและการใช้มาตรการในการป้องปรามทางด้านกฎหมาย


แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน

2.1 การแก้ปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่อดีตและดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเรือน การขยายตัวของชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายสำคัญๆที่ในระยะหลังไม่ได้ปลูกบ้านมีใต้ถุนสูงเลยระดับน้ำหลาก แต่ไปนิยมชมชอบรูปแบบบ้านแบบยุโรปหรือตะวันตกโดยมิได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาเมื่อมีการหลากล้นตลิ่ง หรือการถมที่สร้างบ้านจัดสรรหรือขยายเมืองไปในทิศ ทางที่เป็นที่ต่ำหรือที่ลุ่มซึ่งเป็นจุดอ่อนที่จะถูกน้ำท่วมได้ง่ายเมื่อเกิดฝนตกเนื่องจากประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ดีพอจะต้องใช้มาตรการต่างๆ ได้แก่

2.2 การป้องกันปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกคือน้ำที่จะหลากเข้าท่วมโดยใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่หรือชุมชนที่ไม่ต้องการให้ถูกน้ำท่วมโดยการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมโดยรอบ ได้แก่ การก่อสร้างคันกั้นน้ำตามแนวลำน้ำหรือใกล้เคียง การยกระดับของถนนบางสายให้สูงกว่าระดับน้ำหลากสูงสุด รวมถึงการก่อสร้างประตูน้ำตามคู คลองต่างๆ เป็นต้น เพื่อปิดกั้นไม่ให้น้ำจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ป้องกันได้

2.3 การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในคือฝนที่ตกหนักลงในพื้นที่โดยตรงโดยการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับอัตราการไหลได้อย่างเหมาะสม และจัดหาพื้นที่บาง ส่วนสำหรับทำเป็นแก้มลิงหรือบึงพักน้ำฝนชั่วคราว พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่กรณีที่น้ำภายนอกสูงกว่าระดับน้ำภายในพื้นที่ป้องกัน

2.4 ให้มีการออกแบบและก่อสร้างคลองระบายน้ำหรือคลองผันน้ำสายใหม่เพื่อผันน้ำจากลำน้ำเดิมที่เคยไหลผ่านพื้นที่โดยตรงออกไปทิ้งยังจุดที่ต้องการ เพื่อมิให้เกิดการไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ป้องกัน

2.5 ให้มีการเร่งออกประกาศและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด


การป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการหามาตรการเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาดังนี้

-พื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำ

1. ให้มีการยกร่างกฎหมายโดยอาจออกประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อกันเขตแม่น้ำสายสำคัญๆซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ 25 ลุ่มน้ำเหมือนการเวณคืนที่เพื่อสร้างถนน โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำหรือย่านชุมชนที่คาดว่าจะมีการขยายตัวในอนาคตและมีโอกาสเกิดการหลากล้นตลิ่งเข้าไปท่วมได้ ส่วนความกว้างวัดจากแม่น้ำออกไปสุดแนวเขตเป็นระยะเท่าใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ไป โดยกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ยอมให้น้ำหลากท่วมได้(Flood plain)หรือจะเรียกว่าพื้นที่ควบคุมน้ำท่วม

2. ให้มีการก่อสร้างแนวคันดินกั้นน้ำที่มีความสูงเหนือระดับน้ำหลากสูงสุดตามแนวเขตพื้นที่ควบคุมที่ประกาศเพื่อป้องกันน้ำมิให้น้ำหลากท่วมพื้นที่ภายนอก

3. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ควบคุม เป็นต้นว่า หากใครจะปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยจะต้องปลูกแบบยกพื้นมีใต้ถุนสูงพ้นระดับน้ำหลากสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ห้ามถมดินเพื่อก่อสร้างโดยเด็ดขาด เพื่อมิให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวด ล้อมและเพื่อให้ทุกคนรู้สภาพปัญหาของตัวเองและพร้อมที่จะยอมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกันนั้นก็จะได้เตรียมหาทางพึ่งพาตนเองซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาแต่ละครั้งลงได้มาก

4. รณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันเพื่อให้มาตรการสัมฤทธ์ผลแบบยั่งยืนแทนการไล่ตามแก้ปัญหาดินพอกหางหมูแบบไม่รู้จบ

-การถมที่ต่ำหรือที่ลุ่มที่เป็นจุดอ่อนต่อการถูกน้ำท่วม

1. นำมาตรการทางด้านกฎหมายผังเมืองมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้พื้นที่ที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น

2. ห้ามมิให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ให้แตกต่างไปจากสภาพเดิมโดยการถมที่ การปลูกสร้างบ้านเรือนให้ปลูกสร้างตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นหลัก เช่น ปลูกแบบมีใต้ถุนสูง เป็นต้นอ้างอิงจากเว็บ http://www.engineer-thai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=404207&Ntype=4

ขอขอบคุณ ผศ.โชติไกร ไชยวิจารณ์

อ้างอิงรูปประกอบจาก http://www.oknation.net/blog/watlayan/2009/09/04/entry-2
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : จุ๊ฟแจง        วันที่สร้าง : 18 ต.ค. 2553  11:27:17
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
25 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ตนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน87 [ 5 ] 11 ก.พ. 2556
24 ขอบคุณมาเเลยค่ะ มันเป็นสาระดีมากค่ะ ... เด็กหญิงอรพชรพร จันทร์ทอง [ 10 ] 21 ก.ย. 2555
23 ข้อคุณคับ .......... [ 7 ] 11 ก.ย. 2555
22 55 พด [ 7 ] 11 ก.ค. 2555
21 ศึกษาบริบทของธรรมชาติในแต่ละลุ่มน้ำ ผังทางน้ำไหล บูรณะให้น้ำไหลไ ... นายธนาทร พานทอง เครือข่ายแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคอีสาน [ 15 ] 28 มี.ค. 2555
20 ศึกษาบริบทของธรรมชาติในแต่ละลุ่มน้ำ ผังทางน้ำไหล บูรณะให้น้ำไหลไ ... นายธนาทร พานทอง [ 14 ] 28 มี.ค. 2555
19 นานมาแล้ว ฝนได้ตกที่ป่าภาคเหนือหล่อเลี้ยงไม้น้อยใหญ่แล้วก็ไหลออก ... Direk [ 7 ] 22 ก.พ. 2555
18 เราควรเตรียมตัวเตรียนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เราควรแก้ไ ...
ด.ญ. นงลักษณ รอดพ่วง และ ด.ญ. ทิพย์วรรณ พ่วงทอง [ 24 ] 21 ก.พ. 2555
17 ไม่ควรคิดป้องกันน้ำท่วมอย่างเดียวควรคิดการกักเก็บน้ำไว้ทำประโยชน ... RS [ 20 ] 4 ธ.ค. 2554
16 จิ๊กซอว์โมเดลตามแนวคิดนายเผด็จ นุ้ยปรี ข้อมูลล่าสุด ดูได้จาก
ht ...
นาย เผด็จ นุ้ยปรี [ 62 ] 2 ธ.ค. 2554
15 thak you vary mush yo-yo [ 9 ] 29 พ.ย. 2554
14 1.ต้องขุดลอกคูคลองที่ตื่นเขินทั่วประเทศ
2.ติดตั้งเครื่องดันน้ำต ...
ทีแก้ สามวง [ 26 ] 29 พ.ย. 2554
13 คนไทยเรา....จะร่วมด้วยช่วยกันอย่างดียิ่งเมื่อมีภัยมาเยือน
ช่วยก ...
สมเดช 0859117212 [ 17 ] 14 พ.ย. 2554
12 ต่อ..
วิธีใช้งานทางด่วนน้ำ นั้น
.จะสังเกตได้ว่าเวลาจะปล่อยน้ำอ ...
สิต แปดริ้ว [ 25 ] 4 พ.ย. 2554
11 ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำการแก้ปัญหาน้ำท่วมในบ้านเราจึงคิดกันแต่เดิมๆ ... สิต แปดริ้ว [ 51 ] 27 ต.ค. 2554
10 นาย เผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เสนอแนวค ... อบจ.อุทัยธานี [ 298 ] 22 ต.ค. 2554
9 กทม.และภาคกลางตอนล่างสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง(รทก.)ไม่มาก ดังน ... Prawas [ 26 ] 21 ต.ค. 2554
8 ถ้าเราเข้าใจว่าน้ำจะไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำเสมอ เราก็มีวิธีแก้ไ ... นิลรัตน์ [ 31 ] 13 ต.ค. 2554
7 การแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่นยืน
1. ออกกฎหมายบังคับให้เ ...
dumdin [ 41 ] 5 ต.ค. 2554
6 การแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่นยืน
1. ออกกฎหมายบังคับให้เ ...
dumdin [ 26 ] 5 ต.ค. 2554
5 การแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่นยืน
1. ออกกฎหมายบังคับให้เ ...
dumdin [ 42 ] 5 ต.ค. 2554
4 หนูคิดว่า มันคงแก้ยากนิดนึงเพราะมันเป็นทุกปีน้ำก็มากขึ้นทุกปีมีอ ... พนิดา ช่องวิรัตน์ [ 25 ] 22 ก.ย. 2554
3 ขอบคุณคะ เล่มเล็ก [ 12 ] 15 ก.ย. 2554
2 ปลูกจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติป่าไม้ ... เจนฤดี [ 42 ] 15 ส.ค. 2554
1 ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของที่อยู่แล้วช่วยกันป้องกัน ... ชลลิตา [ 41 ] 16 ม.ค. 2554
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Mr. Wany
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
shower
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ความรู้ทันข่าว
อดีตกษัตริย์แห่งกรีซ เสด็จร่วมประชุมในไทย ทรงฝาก
Bouchot บ้านหอยแมลงภู่จากฝรั่งเศส
"ยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน"
การฆ่าตัวตาย
ยานอนหลับโดมิคุม (Dormicum)
กฏหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท
D N A กับการพิสูจน์ การเป็นบุตร ของบิดามารดา
ดินถล่ม (Landslide)
ประวัติ ซูชิ
การเกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
ประวัติผู้คิดค้นสายล่อฟ้า
เตือน “พฤติกรรม” เสี่ยงอุบัติภัยขณะเติมน้ำมัน
น้ำทะเลเป็นกรด!กระทบฝูงปลาพิกลพิการ
ทำเลือดเทียมทำงานได้ เหมือนอย่างเลือดแท้ เพาะขึ้
กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติด
อันตรายจากการรับประทานอาหารทำจากกุ้งกำจัดขยะ
สุริยุปราคาแบบวงแหวน
กำเนิดสุริยะ
สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
3 สาเหตุ “หลุมยุบ” ใน กัวเตมาลา


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 17592