:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
บทความสำหรับ SME
 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)
  [14611]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 

1.การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL)
วัด ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ถ้าค่าที่คำนวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ระยะสั้น ทำให้คล่องตัวในการชำระหนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างมาก โดยปกติ อัตราส่วน 2 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว
1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) /หนี้สินหมุนเวียน
หรือ( Quick Ratio = CA - Inventory )/CL
เป็น การวัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้หักค่าสินค้าคงเหลือ ที่เป็นสินทรัพย์ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ต่ำสุด ออก เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่องที่แท้จริงของกิจการได้ โดยปกติอัตราส่วน 1 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว
1.3 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover)
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover)
A/R Turnover = ขายเชื่อสุทธิ หรือใช้ยอดขายรวม (ครั้ง หรือ รอบ) /ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย
ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = (ลูกหนี้ต้นงวด + ลูกหนี้ปลายงวด )/ 2
หากค่าที่คำนวณได้ มีค่าสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็ว
1.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period)
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Avg. Collection Period) (วัน) = 365 วัน /อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
ยิ่งต่ำยิ่งดี
แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้
ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบายในการให้สินเชื่อทางธุรกิจ
1.5 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย (COGS) /สินค้าคงเหลือเฉลี่ย (Avg. Inventory)
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย =( สินค้าต้นงวด + สินค้าปลายงวด )/ 2
หากค่าคำนวณได้สูง ย่อมแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินค้าได้เร็ว
1.6 ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า
ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า(วัน) = 365 (วัน) /อัตราหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover)
ยิ่งขายได้เร็ว (ระยะเวลาสั้น) ยิ่งดี
2.ความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
1.1 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
1.2 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin)
1.3 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
1.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity or ROE)
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)(%) = ขายสุทธิ - ต้นทุนขาย หรือ SALES - COGS / ขายสุทธิ SALES
= กำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit /ขายสุทธิ SALES
ยิ่งสูงยิ่งดี
อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน(Operating Profit Margin)(%) = กำไรจากการดำเนินงาน(Operating Profit Margin) /ขายสุทธิ (SALES)
ยิ่งสูงยิ่งดี
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ (SALES)
ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในการทำกำไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE %) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)
ยิ่ง สูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดำเนินการของกิจการนั้นในอัตราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากำไรสูงด้วย
Dupont Equation
ROE (%) = NP (or EAT) = (EAT/SALES) (SALES/ASSETS) (ASSETS/EQUITY) /Equity
หรือ ROE (%) =รายได้จากการขาย สินทรัพย์ทั้งหมด= กำไรสุทธิ X รายได้จากการขาย X สินทรัพย์ทั้งหมด / ส่วนของผู้ถือหุ้น
= (ความสามารถในการหากำไร) (การใช้เงินทุน) (ความสามารถในการหาทุน)
หรือ สมการนี้เท่ากับ
ROE (%) = (Net Profit Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage)
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพย์รวม (Total Assets)
ยิ่ง สูงยิ่งดี เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการ ดำเนินงาน ว่าให้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานได้มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) = กำไรสุทธิ (Net Profit or NP) /รวมสินทรัพย์ถาวร (Fix Assets)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)(ครั้ง) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)
ยิ่งสูงยิ่งดี
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) (ครั้งหรือเท่า) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์รวม (Total Assets)
จำนวน ครั้งสูง ดี เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมด (TA) เมื่อเทียบกับยอดขาย (SALES) ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ำ แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์มากเกินความต้องการ
4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio)
เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินทุนว่ามาจากหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ ว่ามีมากน้อยเพียงใด
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) (เท่า) = หนี้สินรวม (Total Debt) /ส่วนของเจ้าของ (Equity)
ยิ่งต่ำ ยิ่งดี แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านเจ้าหนี้และเจ้าของกิจการ ถ้าอัตราส่วนสูง
แสดงว่า กิจการมีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการ
ความ สามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage) (เท่า) = {กำไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได้ (Tax) - ดอกเบี้ยจ่าย(Interest)} /ดอกเบี้ยจ่าย (Interest)
เป็นการวัดความสามารถของธุรกิจในการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ผลคำนวณออกมามีค่าสูง แสดงว่าธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยสูง
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) = เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend /share) /กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
แสดงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจ
อัตราส่วนที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน เพื่อท่านจะได้พิจารณางบการเงินได้ในระดับหนึ่ง
สัญญาณเตือนภัยจากการวิเคราะห์งบการเงิน
1.ขาดทุนมากๆ และติดต่อกันหลายปี
2.ระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึ้น
3.อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของสูงขึ้นเร็วมาก
4.สินค้าคงคลังสูงมากผิดปกติ
5.ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
6.ยอดขายสูงขึ้น แต่กำไรลดลง
7.หนี้สูญเพิ่มขึ้น
8.รายงานผู้สอบบัญชีผิดปกติ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่
9.ขายสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อสร้างกำไรให้เข้าเป้าในระยะสั้น
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
วันที่สร้าง : 31 ก.ค. 2552  09:59:01
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Ms Favou
Fabian l
Hero3kin
จีรพร พั
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บทความสำหรับ SME
สังคมเปลี่ยนไป SMEs จะปรับตัวอย่างไร
E-Commerce (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
ก้าวแรกบนถนนธุรกิจ
แอบเนียนนำ Social Network เพิ่มยอดขายให้กับ E-Co
4 ธนาคารเปิดตัวบริการออนไลน์ใหม่ในงาน MONEY
ไม่รับประกันตกงาน 9 ธุรกิจ
โอกาสธุรกิจ ในยุคขาลง
ทำในสิ่งที่เราชอบ ชอบในสิ่งที่เราทำ
แนวทางการปรับตัวของ SMEs ด้านการส่งออกในภาวะ เศร
ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจส่งออก SMEs ในภาวะเศรษฐกิจ
แนวทางการปรับตัวด้านการส่งออก ในภาวะเศรษฐกิจถดถอ
วิธีทำ SEO บน Facebook
สินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ตลาดที่น่าจับตามอง
เรียนรู้กฎ กติกา เพื่อเป็น PowerSellers บนอีเบย์
มาสร้าง Social Network ของตัวเองกันดีกว่า
Citizen Relationship Management:การบริหารความสัม
บีโอไอเผยธุรกิจไทยแห่ลงทุนต่างแดนเพิ่ม
รมว.การอุตสาหกรรม เร่งส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม
มาตรการระยะสั้นขยายการส่งออกไปแอฟริกา
อย่ามัวท้อ เพราะมีหนี้สิน


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 1724