:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
บทความสำหรับ SME
 
ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท เป็นอย่างไร ควรจะรู้ไว้
  [4510]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท ?

การจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมานั้นมีขั้นตอนอยู่พอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติมีสำนักงานทนายความ หรือสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ประกอบกิจการรับจดทะเบียนบริษัทอยู่เป็นจำนวนมากที่สามารถให้บริการความช่วยเหลือแก่ท่านได้ โดยท่านไม่ต้องทำอะไรมาก นอกจากให้ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้แก่เขาไปแล้วก็เซ็นชื่ออีก 2-3 ครั้ง ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทนี้ก็จะกล่าวแต่เพียงสังเขป เพื่อให้ท่านเห็นภาพและเข้าใจถึงขั้นตอนเมื่อจะต้องไปจดทะเบียนจริงๆ 

ก่อนที่จะทำการจดทะเบียนบริษัทนั้น ก็จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อกันเสียก่อน การตรวจสอบรายชื่อคือการตรวจดูว่าชื่อบริษัทที่ท่านจะตั้งนั้น ไปพ้องหรือคล้ายกันเข้ากับบริษัทที่คล้ายกันเข้าก็จะจดทะเบียนไม่ได้ เพราะเดี๋ยวประชาชนจะสับสนว่าบริษัทไหนของใครแน่ ดังนั้น เพื่อความรอบคอบก่อนที่จะจดทะเบียนก็ต้องมีการตรวจรายชื่อบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อบริษัทของท่านไม่ไปซ้ำกับใคร

หลังจากการตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยว่าไม่ซ้ำกับใครแน่แล้วก็เริ่มทำตามขั้นตอนได้ เริ่มด้วยการทำเอกสารที่กฎหมายเรียกว่า หนังสือบริคณห์สนธิ ขึ้น  ซึ่งมีข้อความประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ และวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวนทุนของบริษัทมีเท่าไหร่ แบ่งออกเป็นกี่หุ้น หุ้นละเท่าไหร่ ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทเป็นใคร ทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง ซึ่งในเรื่องผู้ก่อการนี้กฎหมายบังคับว่าต้องมีอย่างน้อย 7 คน 

จากนั้นก็นำ หนังสือบริคณห์สนธิ นี้ไปจดทะเบียนกับทางราชการ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ในเขตของท่าน ที่ต่างจังหวัดก็จดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เมื่อทำการจดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  หนังสือบริคณห์สนธิ นี้แล้ว ขั้นต่อไป ก็จะเป็นการขายหุ้น เพื่อหาทุนมาใช้ในกิจการของบริษัทตามจำนวนที่ระบุไว้ใน หนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งในเรื่องของทุนจดทะเบียนนี้ ผู้เริ่มก่อการซึ่งเป็นผู้จะดำเนินกิจการอาจจะเข้าซื้อกันเองคนละมากน้อยตามอัตภาพจนหมด หรืออาจจะเอาไปชักชนเสนอขายให้แก่บุคคลอื่นที่สนใจเข้ามาร่วมทุนด้วยก็ได้ 

เมื่อมีผู้ตกลงที่จะซื้อหุ้นของบริษัทจนครบจำนวนมูลค่าที่กำหนดไว้แล้ว ก็จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ทั้งหมด เพื่อมาตกลงกันในเรื่องต่างๆ ของบริษัทที่จะจัดตั้งต่อไป การประชุมเช่นนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษากฎหมายว่า การประชุมตั้งบริษัท ซึ่งในที่ประชุมจะต้องทำความตกลงในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ข้อบังคับของบริษัท "ข้อบังคับ" เป็นเสมือนกติการหรือระเบียบของบริษัทที่จะกำหนดว่าการดำเนินงานของบริษัทต้องทำอย่างไร เป็นไปอย่างใด ทำนองเดียวกับสถาบันอื่นๆ เช่น สมาคม ก็ต้องมีกฎข้อบังคับของสมาคมที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม ในบริษัทก็ต้องมี "ข้อบังคับ" นี้ก็มักจะพูดถึงเรื่องทุนของบริษัท เรื่องการโอนหุ้น เรื่องจำนวนและอำนาจกรรมการ เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และอื่นๆ 
2. การเลือกตั้งกรรมการ กรรมการชุดแรกของบริษัทจะทำการเลือกตั้งในที่ประชุมตั้งบริษัทนี้ จะเป็นบุคคลใดบ้างก็ตามแต่จะเลือกัน กรรมการชุดแรกนี้จะเข้ารับหน้าที่ต่อจากผู้ก่อการในการดำเนินการต่อเพื่อให้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสำเร็จลุล่วงไป
3. การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ที่ประชุมตั้งบริษัทจะต้องทำการกำหนดเลือกด้วยว่า จะให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. รับรองสัญญาที่ผู้เริมก่อการทำขึ้น ก่อนที่บริษัทจะจัดตั้งขึ้น ผู้ริเริ่มกิจการอาจจะไปทำสัญญาอะไรบางอย่างไว้เพื่อประโยชน์ของบริษัท เช่น ไปทำสัญญาเช่าอาคารไว้เพื่อไว้เป็นที่ทำการของบริษัท หรือไปทำสัญญาซื้อวัตถุดิบ หรือจ้างพนักงานไว้ สัญญาเหล่านี้ยังไม่มีผลผูกพันบริษัท เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้ง ผู้ริเริ่มกิจการยังต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวอยู่ ดังนั้นจึงต้องนำสัญญาเหล่านี้มาเสนอให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอนุมัติ เพื่อจะได้มีผลผูกพันต่อไป
5. ค่าตอบแทนผู้ริเร่มกิจการ ในบริษัทอาจจะมีการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการสำหรับกิจการต่างๆ ที่ผู้เริ่มก่อการได้กระทำไปในช่วงก่อนจดทะเบียนบริษัท โดยถือว่าเป็นค่าตอบแทนค่าเหนื่อยของผู้เริ่มก่อการ ซึ่งค่าตอบแทนนี้จะต้องอนุมัติโดยที่ประชุมตั้งบริษัท
6. การกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นสามัญที่ชำระด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน บางบริษัทอาจจะมีหุ้นบุริมสิทธินอกเหนือจากหุ้นสามัญ หรืออาจจะมีหุ้นสามัญแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีบางส่วนที่ชำระด้วยอย่างอื่น หรืออาจจะมีหุ้นสามัญแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีบางส่วนที่ชำระด้วยอย่างอื่น นอกจากตัวเงิน ในกรณีเช่นนี้ก็ต้องมาทำความตกลงอนุมัติในที่ประชุมตั้งบริษัทนี้เช่นกัน ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นบริมสิทธิ์และหุ้นสามัญนั้นจะได้กล่าวถึงต่อไป 

นอกจากนี้ เมื่อทำการประชุมตั้งบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทก็จะต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อ เริ่มด้วยการเรียกให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อจองซื้อหุ้นไว้นั้นทำการชำระค่าหุ้น การเรียกให้ชำระเงินค่าหุ้นนี้กฎหมายกำหนดว่าไม่จำเป็นต้องเรียกเต็มตามราคาค่าหุ้นทั้งหมด แต่ต้องเรียกอย่างน้อย 25% เช่น หุ้นละ 100 บาท ก็เรียกอย่างน้อย 25 บาท เป็นต้น เท่านี้ก็สามารถจดทะเบียนได้ 

เมื่อได้เงินครบถ้วนแล้ว ก็จะไปยื่นขอจดทะเบียนบริษัท เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว ก็เป็นอันว่ามีบริษัทเกิดขึ้นถูกต้องการตามกฎหมาย มีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ โดยสมบูรณ์ทุกประการ เอกสารหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงการจดทะเบียนบริษัทก็คือ หนังสือรับรอง การจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนออกให้ 
ที่มา : smesmart.is.in.th
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : demonkan04        วันที่สร้าง : 15 ก.ค. 2553  09:45:57
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
ประเด็นร้อน
No.   ความคิดเห็น โดย คนอ่าน วันที่สร้าง
2 ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทเป็นใคร ทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง ซึ่งในเร ... เพทาย [ 40 ] 9 พ.ย. 2553
1 ผู้ที่ถือหุ้นนี้ มีข้อกำหนดว่าต้องมีอายุเท่าไร หรือไม่ต่ำกว่าอาย ... cindy [ 78 ] 8 พ.ย. 2553
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
ร้อย.บก.
Mr Wany
นาง สาว
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บทความสำหรับ SME
โครงสร้างการเขียนแผนธุรกิจ
'ตุ๊กตาถุงเท้า' ผลงานทำเล่น ขายผ่านเว็บโกยรายได้
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ
มาเขียนแผนธุรกิจกันเถอะ
การจัดทำตัวชี้วัด KPI
หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการวางแผนกลยุทธ
CRM ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร
ข้อผิดพลาด 8 ประการในการเขียนแผนธุรกิจ
แผนการตลาด ที่ดีควรเริ่มต้นอย่างไร...?
โครงสร้างการวางแผนการตลาด
“บีเทสตี้” สเต็กเด็ดข้างถนน หลากเมนูครบเครื่องขั
ทิป บริหารจัดการ SME การบริหารเงินสด
ป้ายเรซิ่น ธุรกิจเล็กๆ ที่สร้างรายได้งดงาม
เครปเย็น อินเทรนด์ทำเงินจากวัยโจ๋
หาไอเดีย ทำธุรกิจส่วนตัวอะไรดี
สถาบันการเงิน "อยากรู้อะไรในแผนธุรกิจ" ที่ SME ค
9 กลยุทธ์การตลาด เพื่อความอยู่รอด
การจัดทำตัวชี้วัด KPI
ซาลาเปาทอด ไอเดียลาว-ทำเงินในไทย
SME ต่อยอดธุรกิจโดยไม่มีทุน กรณีศึกษาที่น่าคิด


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 15449